Page 10 - Katalog_Papenburg_22.cdr
P. 10

Rubrik 7   Prämienkörung von 4-jährigen und älteren
      Beginn 13.40 Uhr Stammbuchstuten für Ster (Graderhöhung)           017 Yfke fan Henswoude 201502201 Stb Sport
     017     Geb.:  17-05-2015  Chipnr: 528210004258867  Abzeichen: e.w.h.
           V. Haike 482 201003370 Stb Sport AA
           M. Tjitske fan Henswoude 199833370 Stb Ster  Chipnr: 985120006804808
           MV. Remmelt 323 198906481 Stb
           Züchter: G.A. Bouma, Aldeboarn
           Besitzer: Stal Berkmeer, Obdam

           018 Eske fan Osterberg 201702104 Stb
     018     Geb.:  21-05-2017  Chipnr: 528210004660800 Abzeichen: -
           V. Felle 422 200109001 Stb Sport
           M. Grytsje fan Ferwâlde 201002380 Stb Model AA  Chipnr: 528210002391502
           MV. Doaitsen 420 200106691 Stb Sport
           Züchter: Bernhard Kreye, Lotte-Osterberg
           Besitzer: Sandrah Kreye, Lotte-Osterberg

           019 Hante fan 'e Wigêri 201801501 Stb
     019     Geb.:  19-04-2018  Chipnr: 528210004914841 Abzeichen: -
           V. Nane 492 201201609 Stb Sport AAA
           M. Teatske fan 'e Wigêri 200600251 Stb Ster  Chipnr: 528246000131825
           MV. Rypke 321 198904261 Stb
           Züchter: G. v.d. Veer-Jellema; Besitzer: B.E. v.d. Veer & W. Flapper, Tijnje NL


      Rubrik 8 Prämienkörung von 4-6-jährigen Sterstuten
      Beginn 14.00 Uhr

           020 Antsje Marieke 201600996 Stb Ster AA
     020     Geb.:  09-04-2016  Chipnr: 528210004470119
           Letztes Abfohldatum: 15-04-2022 Abzeichen: -
           V. Epke 474 200903966 Stb Sport-Elite AAA
           M. Martsje Marieke 200405566 Stb Kroon Pref Prest AAA *4  Ch: 528210000510541
           MV. Folkert 353 199302821 Stb Sport Pref
           Züchter/Besitzer: S. Bruinsma & B. Traanman, Oudega

           021 Farah Diba fan 'e Grupstal 201700210 Stb Ster AAA
     021     Geb.:  15-02-2017  Chipnr: 528210004486176 Abzeichen: -
           V. Eise 489 200904920 Stb Sport-Elite AAA
           M. Gaya fan 'e Grupstal 201001581 Stb Kroon Sport AAA  Chipnr: 276020000073320
           MV. Norbert 444 200400578 Stb Sport Pref AAA
           Züchter: Mevr. L.D. Hompe & R. Wijnmaalen, Groningen
     10      Besitzer: Marit van Ingen Schenau, Papenburg
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15